Hypoestes
Splash Pink
Splash Red
Splash Rose
Splash White